Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sklep.Raczkujemy.pl

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z platformy sklepowej dostępnej pod adresem: sklep.raczkujemy.pl zwanej dalej ,,Sklepem internetowym”.
 2. Sklep internetowy należy do firmy: GABSON, ul. Zaułek 5A, 03-287 Warszawa, NIP: 5423026156, REGON: 200760058
 3. Każdy Użytkownik Sklepu internetowego jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz postępowania wg jego instrukcji w stosownie opisanych sytuacjach.
 • 2 Definicje

Administrator – właściciel Sklepu internetowego i zarazem podmiot, będący operatorem tej strony czyli: Korneliusz Smolik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GABSON o numerze NIP: 5423026156

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – dokument stanowiący spis postanowień oraz reguł funkcjonowania Sklepu Internetowego, którego zaakceptowanie jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkowników oraz Klientów

Sklep Internetowy – oznacza stronę dostępną pod adresem: www.sklep.raczkujemy.pl, pod którą prowadzona jest sprzedaż internetowa przez Administratora

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu internetowego tj. przeglądająca jego zawartość oraz ewentualnie sięgająca po dodatkowe funkcje Sklepu jak założenia Konta lub zostanie Klientem

Klient – oznacza osobę (lub podmiot), na rzecz której świadczona jest usługa drogą elektroniczną oraz zawierana Umowa sprzedaży

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu i dokonuje u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – wirtualny profil, który może zostać stworzony przez każdego Użytkownika, przeglądającego zawartość Sklepu internetowego. Profil ten ma na celu usprawnienie kontaktu oraz realizowania usług na linii Administrator – Klient

Produkt – oznacza towar, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży, który został zaoferowany poprzez Sklep internetowy, a który został zamówiony przez Klienta

Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu zamówionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Czynność tą realizują podmioty dostawcze współpracujące z Administratorem zwane dalej Dostawcą.

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę zawartą pomiędzy Administratorem a Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego

 

 • 3 Informacje ogólne i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Administrator zastrzega, że wszelki treści i materiały (teksty, zdjęcia, logotypy itd.) publikowane w Sklepie internetowym są chronione prawem autorskim, więc korzystanie z nich w jakiejkolwiek formie jest możliwe tylko za zgodą Administratora przy jednoczesnym poszanowaniu zapisów Regulaminu.
 2. Administrator niniejszym informuje o tym, że Sklep Internetowy korzysta z mechanizmu plików ,,cookies”.
 3. Założenie Konta w Sklepie Internetowym wymaga wykorzystania z aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników.
 5. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewniania Użytkownikom bezpieczeństwa podczas użytkowania Sklepu Internetowego, a także bezpieczeństwa danych udostępnianych przez Użytkowników oraz Klientów na potrzeby zakupów, zastrzegając jednocześnie zwolnienie od odpowiedzialności w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Administratora, np. błędy w zabezpieczeniach po stronie hostingodawcy.
 6. Rejestracja – czyli założenie Konta – w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Założenie Konta nie jest konieczne by dokonać zakupu Produktu.
 7. Opcjonalnie, Użytkownik może zaznaczyć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, np. otrzymywania wiadomości emailowych od Administratora.
 8. Rejestracja – założenie Konta w Sklepie Internetowym – jest potwierdzana w formie wiadomości email, którą wysyła Administrator na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 

 • 4 Zamówienia i płatności
 1. Informacje przedstawione na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą Administratora w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie pot. Klientów do składania ofert Umowy Sprzedaży.
 2. Po skompletowaniu zamówienia w ,,koszyku” Sklepu Internetowego oraz jego finalizacji, która następuję po kliknięciu w przycisk ,,KUPUJĘ”, Klient otrzymuje informację w formie podsumowania postanowień zamówienia takich jak łączny koszt, adres dostawy, dane do faktury itp. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przedstawieniem Administratorowi przez Klienta oferty Umowy Sprzedaży Produktów wskazanych w ,,koszyku” zamówień.
 3. Administrator jest zobowiązany do wysłania Klientowi wiadomości na adres emailowy wskazany przez Klienta, która będzie potwierdzać przyjęcie zamówienia do realizacji. Komunikat ten służy jako oświadczenie Administratora o przyjęciu oferty Klienta, co oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
 4. Produkty zaprezentowanie w Sklepie Internetowym posiadają ceny brutto nie zawierające kosztów wysyłki. Cena dostawy czy ewentualnych innych kosztów są podawane w dalszym etapie realizacji zamówienia.
 5. Możliwości dokonania płatności za zamówione Produkty są następujące:
 6. Tradycyjny przelew bankowy na rachunek Administratora – rachunek bankowy zostaje podany w wiadomości elektronicznej podsumowującej zamówienie, natomiast realizacja i wysyłka zamówienia ma miejsce po odnotowaniu wpłaty przez Administratora.
 7. Przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności DOTPAY, obsługiwany przez firmę Dotpay Sp. z o.o.
  ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, wówczas Administrator przechodzi do realizacji zamówienia po otrzymaniu informacji z systemu DOTPAY o płatności ze strony Klienta.
 8. Gotówką za pobraniem czyli w momencie fizycznego dostarczenia Produktów – w tym przypadku realizacja zamówienia zaczyna się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Administratora.
 9. W razie wybrania jednej z opcji przedpłaty, Klient powinien dokonać płatności w ciągu 3 dni roboczych, w przeciwnym razie Administrator wyznaczy dodatkowy termin płatności o czym poinformuje Klienta drogą elektroniczną. W komunikacie tym znajdzie się również informacja, że w razie ponownego przekroczenia terminu płatności, Administrator odstąpi od Umowy Sprzedaży, przekazując odpowiednie oświadczenie zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 10. W sklepie możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznego pod numerem +48730005263.
 • 5 Dostawa
 1. Administrator oświadcza, że dostawa Produktów jest realizowana na terytorium Polski.
 2. Administrator realizuje wysyłkę zamówionych Produktów w ciągu 2 dni roboczych (48h) bądź w ciągu terminu podanego na podstronie produktu od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem lub płatności osobistej lub od momentu zaksięgowania przedpłaty.
 3. Zamówione Produkty są dostarczane Klientowi przez Dostawcę pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Prawem Klienta jest sprawdzenie doręczonego Produktu w obecności Dostawcy w celu zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń spowodowanych podczas transportu. W razie wystąpienia opisanej sytuacji, Klient powinien zażądać od Dostawcy sporządzenia odpowiedniego protokołu.
 5. Administrator ma obowiązek dostarczenia Klientowi paragonu lub faktury za dane zamówienie, co jest możliwe w formie fizycznego dołączenia rachunku do dostarczanego Produktu lub drogą elektroniczną na adres email Klienta.
 6. W razie braku realizacji dostarczenia Produktu, wynikającej np. z nieobecności Klienta pod podanym adresem, Dostawca zostawi awizo bądź spróbuje skontaktować się z Klientem celem ustalenia innego terminu odbioru przesyłki. W sytuacji, gdy wysłany Produkt zostanie zwrócony przez Dostawcę Administratorowi, Administrator podejmie próbę ponownego kontaktu (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) z Klientem celem ustalenia finalnego terminu dostarczenia Produktów oraz kosztu takowego.
 • 6 Rękojmia
 1. Obowiązkiem Administratora jest dostarczenie Klientowi Produktu w nienaruszonym stanie tj. pozbawionego wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony, Klient dysponuje możliwościami takimi jak:
 3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży z równoczesnym zwrotem poniesionych kosztów
 4. Zażądanie wymiany Produktu wadliwego na odpowiednik pozbawiony wad bądź zażądanie usunięcia wady. Taki wariant zakłada podjęcie próby przez Administratora rozwiązania zaistniałego problemu w racjonalnym terminie oraz w sposób satysfakcjonujący Klienta, jeśli jego żądanie będzie podstawne.
 5. Administrator ma prawo odmówić zadośćuczynienia Klientowi, jeżeli realizacja żądania Klienta będzie fizycznie niemożliwa przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że koszty wymiany Produktu bądź jego naprawy spoczywają na Administratorze.
 6. Wadliwy Produkt, którego wymianę bądź naprawdę uzgodni się z Administratorem, powinien być wysłany przez Klienta na adres Sklepu Internetowego.
 • 6 Reklamacje i gwarancje
 1. Reklamacje dotyczące otrzymanych Produktów powinny być zgłaszane Administratorowi pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Administrator ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 2. Wzór wniosku o reklamację produktu dostępny jest pod adresem: https://www.sklep.raczkujemy.pl/wp-content/uploads/2020/01/reklamacja.docx.
 3. Reklamacja powinna zostać skrupulatnie opisana i, w razie potrzeby, opatrzona zdjęciami, co powinno sprzyjać szybszemu rozpatrzeniu sprawy. Zgłoszenia reklamacyjne najlepiej przesyłać drogą elektroniczną pod adres: kontakt@sklep.raczkujemy.pl.
 4. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją udzielaną przez ich producentów lub dystrybutorów.
 5. Informacje dotyczące szczegółów gwarancji są podawane przez Administratora na podstronach z opisem Produktów. Administrator wyraża gotowość do pomocy Klientowi w procesie wyegzekwowania ochrony gwarancyjnej udzielanej przez producenta Produktu, np. udzielając mu dodatkowych informacji, zastrzegając przy tym, że nie zapewnia pomyślnego rozpatrzenia sprawy w każdym przypadku.
 • 7 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Produktu.
 2. Zwrotowi nie podlegają produkty spersonalizowane oraz wykonane na indywidualne zamówienie.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należy drogą pisemną lub elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) przesłać uzupełnione oświadczenie, które wzór znajduje się pod adresem: https://www.sklep.raczkujemy.pl/wp-content/uploads/2020/01/zwrot.docx.
 4. W przypadku prawidłowego zgłoszenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Administrator ma obowiązek zwrócić Konsumentowi dokonanej przez niego wpłaty, w tym kosztów Dostawy, ale dopiero po otrzymaniu odesłanego Produktu od Konsumenta.
 5. Jeśli Konsument zdecydował się na inny sposób dostawy Produktu niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym, wówczas Administrator, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, nie ma obowiązku zwrotu kosztów dostarczenia Produktu poniesionych przez Konsumenta.
 6. Konsument powinien zwrócić Administratorowi Produkt na adres Sklepu Internetowego w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Koszty wysyłki Produktu związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży spoczywają na Konsumencie.
 7. Jeżeli w wyniku użytkowania Produktu przez Konsumenta dojdzie do zmniejszenia jego wartości, i będzie to rezultat użytkowania wykraczającego poza czynności potrzebne do weryfikacji cech i funkcjonowania Produktu, Konsument ponosi za to odpowiedzialność.
 8. Administrator powinien zwrócić płatność dokonaną przez Konsumenta w takiej samej formie z jakiej skorzystał Konsument, np. przelewu bankowego, chyba że obie strony uzgodnią inny sposób.
 • 7 Pozostałe usługi
 1. Administrator odpowiedzialny za działanie Sklepu Internetowego, poza sprzedażą Produktów świadczy również dodatkowe usługi takie jak:
 2. Prowadzenie Kont Klientów
 3. Umożliwienie zamieszczania opinii przez Klientów
 4. Administrator ma prawo do swobodnego zmieniania sposobu działania ww. usług, np. usunięcia opinii dodanej przez Klienta, jeśli uzna ją za nierzetelną.
 5. Klient ma prawdo do zgłoszenia żądania usunięcia Konta w Sklepie Internetowym, co należy zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@sklep.raczkujemy.pl. Administrator ma 14 dni na spełnienie tej prośby. Administrator ma prawo odmowy usunięcia Konta Klienta, jeśli ten zalega z płatnościami względem Administratora.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta oraz zablokowania dostępu do usług dodatkowych, jeśli działania Klienta będą szkodliwe względem Administratora, będą naruszały obowiązujące prawo lub zasady niniejszego Regulaminu.
 • 8 Newsletter i Kupony Rabatowe
 1. Promocja -10% komunikowana w segmencie, umożliwiającym zapis do newslettera oraz pasku informacyjnym na górze strony nie obejmują następujących produktów: materace, zabawki manipulacyjne, domki dla lalek, zabawki sensoryczne oraz produkty Get Dirty.
 2. Promocja -10% otrzymywana przy zapisie do newslettera oraz rabaty z kuponów nie łączą się z innymi promocjami tj. nie można jej zastosować dla produktów objętych już zniżką.
 3. Promocja -10% w newsletterze oraz rabaty kuponowe dotyczą pierwszego zamówienia w sklepie składanego przez danego Użytkownika i obowiązują przy zakupach powyżej 100zł.
 • 9 Odpowiedzialność Klienta w związku z publikowanymi przez niego treściami
 1. Administrator nie wyraża zgody na powielanie jakichkolwiek treści ze Sklepu Internetowego.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do udostępniania w obrębie Sklepu Internetowego danych osobowych innych osób, nie dysponując do tego odpowiednią zgodą. Zabronione jest również publikowanie treści o charakterze marketingowym lub SEO czyli umieszczanie treści z intencją zdobycia linku zwrotnego lub promocji jakiejś strony.
 3. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie publikowanych przez niego treści przez Administratora. Wykorzystanie te wymagałoby natomiast związku z działalnością Sklepu Internetowego, czyli np. opublikowanie takich treści w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub roszczeń dotyczących treści publikowanych w Sklepie Internetowym, odpowiednim sposobem kontaktu z Administratorem jest poczta elektroniczna – adres: kontakt@sklep.raczkujemy.pl.
 • 10 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane przez Administratora w ramach działalności Sklepu Internetowego, np. na potrzeby realizacji zamówień (zakupu Produktów przez Klientów). Administrator zobowiązuje się działania w tym zakresie wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 2. Administrator informuje, że baza danych osobowych, jaką dysponuje w ramach działalności Sklepu Internetowego jest zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku złożenia zamówienia lub rejestracji, zawierającej niekompletną listę danych, Administrator może zaniechać dalszego procedowania tych czynności.
 4. Użytkownicy oraz Klienci mają prawo do edycji wprowadzonych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe Klientów są przekazywane firmie DOTPAY, w wymiarze potrzebnym do realizacji przelewu bankowego za pośrednictwem płatności internetowych świadczonych przez ww. firmę.
 6. Dane osobowe Klientów są przekazywane producentom produktów w przypadku realizacji Zamówień wysyłanych do Klienta bezpośrednio od wytwórcy produktu.
 7. W przypadku zakupienia domków dla lalek, mebelków i dużych tablic kredowych od producenta Milin  Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: FABRYKAT Jerzy Książek ul. Jana Bielatowicza 3 33-100 Tarnów NIP: 8733263567 w celu realizacji zamówienia.
 8. W przypadku zakupienia produktu od producenta Ence Pence  Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego:  FEGO KIDS Sp. z o.o. ul. Młochowska 88 05-831 Rozalin NIP: 5213731055 w celu realizacji zamówienia.
 9. W przypadku zakupienia produktu od producenta HEVEA Materace Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: FABRYKA MATERACÓW HEVEA S.C. ul. Mikorzyn 82 62-561 Ślesin NIP: 6652796293 w celu realizacji zamówienia.
 10. W przypadku zakupienia mat podłogowych od producenta CUTESHOP Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: CUTESHOP Kamila Łagowska, ul. Krokwi 34A m. 64 03-114 Warszawa NIP: 5242875118 w celu realizacji zamówienia.
 11. W przypadku zakupienia produktu od producenta MATLANDER Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: MATLANDER AGNIESZKA WÓJCIK, ul. Borzęta 431 32-400 Myślenice NIP: 6811388998 w celu realizacji zamówienia.
 12. W przypadku zakupienia produktu od producenta Makaszka Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: Makaszka s.c. Katarzyna Kłopot-Kolanowska Marcin Kolanowski, ul. Nakielska 221B 85-391 Bydgoszcz NIP 967-136-59-57 w celu realizacji zamówienia.
 13. W przypadku zakupienia produktu od producenta Get Dirty Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: SGM-KIDS Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 51 62-060 Stęszew NIP: 7773318328 w celu realizacji zamówienia.
 14. W przypadku zakupienia produktu od producenta KRASNAFAMILIA Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: KrasnaFamilia DOMINIK LEŚ ul. Krasne 703/6 36-007 Krasne NIP: 8133394315 w celu realizacji zamówienia.
 15. W przypadku zakupienia produktu od producenta PULP Bamboo Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: Pulp Bamboo Ewelina Kuźma ul. Fiołkowa 1 87-100 Toruń NIP: 9561025841 w celu realizacji zamówienia.
 16. W przypadku zakupienia produktu od producenta Tiny Star Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: PIK JAKUB RODZIK ul. Żaby 63a 96-314 Baranów NIP: 5291668141 w celu realizacji zamówienia.
 17. W przypadku zakupienia produktu od producenta Torelle Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotu zewnętrznego: Torelle Anna Włodarkiewicz Sp. J., ul. Warszawska 3 05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP 522-299-57-99 w celu realizacji zamówienia.
 18. Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia ochrony danych gromadzonych w ramach działalności Sklepu Internetowego.
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Administratorem, obie strony zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania sprawy polubownie, jednocześnie uzgadniając, że prawem właściwym do rozstrzyganie sporów dotyczących Regulaminu bądź działalności Sklepu Internetowego jest prawo polskie.
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Taką opcją jest wsparcie mediatora. Aktualna lista mediatorów oraz instytucji świadczących usługi z zakresu mediacji może być udostępniona przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O nowej treści Regulaminu Klient powinien zostać poinformowany drogą elektroniczną na 7 dni przed wprowadzeniem nowej wersji Regulaminu, przy czym Regulamin wchodzi w życie 7 dni po chwili opublikowania go. W razie braku akceptacji dla nowej wersji Regulaminu, Klient powinien poinformować o tym Administratora, co może przełożyć się na usunięcie Konta Klienta.
 4. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2020r.